Resultaatgerichtheid

Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen.

benoemt werkzaamheden in termen van concrete doelen
committeert zich aan objectief controleerbare doelstellingen
stuurt gericht op het behalen van resultaten
vraagt naar te behalen doelstellingen

formuleert de eigen doelstellingen in termen van concreet gedrag (meetbaar resultaat, voorzien van een deadline)
geeft aan de hand van concrete acties aan hoe de doelen bereikt zullen worden (wie, wat, wanneer)
evalueert op regelmatige momenten de stand van zaken ten opzichte van de beoogde doelstelling
onderneemt actie om bij te sturen wanneer de doelstellingen in het gedrang komen
komt met alternatieven wanneer een bepaalde actie niet tot het beoogde resultaat heeft geleid
behaalt of overtreft de gestelde resultaten

legt de lat hoog, formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen
gaat actief op zoek naar de best mogelijke manier om doelen te bereiken, weegt daarbij opties tegen elkaar af
mobiliseert mensen en middelen, ook wanneer anderen hiertoe eerst overtuigd moeten worden
stuurt op regelmatige basis het proces bij, gericht op de doelstellingen
geeft niet op, zoekt actief naar alternatieven indien geconfronteerd met hindernissen en tegenslagen

formuleert uitdagende doelstellingen die een impact hebben op de werking van anderen of van de afdeling
ontwikkelt een doelgericht en concreet actieplan met doelen, mensen, middelen, timing enzovoort
maakt concrete afspraken met alle betrokkenen gericht op het bereiken van de doelstellingen
communiceert op regelmatige basis met alle betrokkenen over de stand van zaken
spreekt anderen aan op het bereiken van de doelstellingen wanneer dit nodig blijkt

Resultaatgerichtheid is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Ambitie & uitdaging, Doelgerichtheid en Pragmatisme hoog (7, 8, 9) gescoord wordt.

Op welke wijze stelt u doelen en prioriteiten in uw huidige werk? Geef eens concrete voorbeelden.
Hoe zorgt u dat u deadlines haalt in uw werk? Is een belangrijke deadline wel eens niet gehaald? Kunt u hier een voorbeeld van geven? Wat zou u een volgende keer anders doen?
Wat doet u als uw werk niet op tijd dreigt af te komen?
Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin u buiten uw schuld een deadline niet haalde? Waarom haalde u deze deadline niet? Wat heeft u gedaan om de schade te beperken? Wat heeft u hiervan geleerd?

Formuleer uw doelen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).
Houd goed in de gaten of een beoogd doel nog steeds haalbaar is.
Probeer een realistische planning te maken.
Maak een goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Wat is er daadwerkelijk van belang om uw resultaten te behalen?

Zorg dat uw kandidaat zelf doelen maakt, die hij gaat oefenen in de praktijk. Laat hem terugkoppelen welke doelen behaald werden en welke niet.
Zorg dat uw kandidaat ten aanzien van een doelstelling vijf factoren noteert die helpen en vijf factoren die tegenwerken. Laat hem een manier zoeken om constructief met de tegenwerkende factoren om te gaan.
Ga samen met uw kandidaat kritisch kijken naar de manier waarop hij zijn leven organiseert en hoe hij omgaat met problemen. Zitten er misschien zaken tussen die te veel energie kosten?
Maak samen met uw kandidaat een concreet plan voor de nabije toekomst. Zorg dat de doelen in dit plan Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn (zogenaamde SMART doelen).
 Maak samen met uw kandidaat een concreet plan voor de nabije toekomst. Zorg dat de doelen in dit plan Specifieke, Meetbare, Acceptabele, Realistische en Tijdgebonden doelen zijn (zogenaamde SMART doelen).

FAQs

Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen.

  • Op welke wijze stelt u doelen en prioriteiten in uw huidige werk? Geef eens concrete voorbeelden.
  • Hoe zorgt u dat u deadlines haalt in uw werk? Is een belangrijke deadline wel eens niet gehaald? Kunt u hier een voorbeeld van geven? Wat zou u een volgende keer anders doen?
  • Wat doet u als uw werk niet op tijd dreigt af te komen?
  • Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin u buiten uw schuld een deadline niet haalde? Waarom haalde u deze deadline niet? Wat heeft u gedaan om de schade te beperken? Wat heeft u hiervan geleerd?

  • benoemt werkzaamheden in termen van concrete doelen
  • committeert zich aan objectief controleerbare doelstellingen
  • stuurt gericht op het behalen van resultaten
  • vraagt naar te behalen doelstellingen

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update