Plannen & organiseren

Doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om deze doelen te verwezenlijken.

hanteert <i>time management</i>
werkt ordelijk
onderscheidt hoofd- van bijzaken

is in staat voor bepaalde activiteiten een realistisch tijdschema op te stellen
stelt actieplannen en stappenplannen op
plaatst activiteiten in de juiste volgorde en tijd
werkt ordelijk en netjes, gebruikt adequate structuren
stelt planningen bij wanneer hier aanleiding toe is

zet beleidsplannen voor een organisatieonderdeel om in actieplannen met een realistische tijdfasering
maakt een realistische kostenraming
stelt op basis van het beleid strategische prioriteiten voor de eigen afdeling
geeft aan wat de belangrijkste momenten zijn waarop besluitvorming dient plaats te vinden
zet mensen en middelen effectief in

bepaalt strategische en realistische doelen voor de middellange en langere termijn
zet veranderingsprocessen op hoofdlijnen uit, werkt daarbij met globale tijdfaseringen
stelt op basis van prognoses verschillende alternatieve toekomstscenario`s op
maakt globale kostenberekeningen met betrekking tot nagestreefde winst- en verliespercentages
geeft de juiste prioriteiten aan in de gewenste organisatiebrede veranderingen

Plannen & organiseren is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Doelgerichtheid en Orde&structuur hoog (7, 8, 9) gescoord wordt.

Op welke wijze heeft u zich voorbereid op dit interview?
Beschrijf eens een normale werkdag of werkweek? In welke mate zijn uw activiteiten gepland?
Welke doelstellingen had u gedurende het afgelopen jaar? Heeft u die bereikt? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
Is het u wel eens overkomen dat een planning moet worden bijgesteld door onvoorziene gebeurtenissen? Kunt u een voorbeeld geven? Wat heeft u toen gedaan?
Is het u wel eens overkomen dat een planning moet worden bijgesteld door onvoorziene gebeurtenissen? Kunt u een voorbeeld geven? Wat heeft u toen gedaan?

Houd in uw planning rekening met onvoorziene omstandigheden.
Maak haalbare plannen en informeer uw medewerkers over de deadlines.
Leg afspraken vast.
Leg de volgorde van activiteiten vast waarin ze moeten worden uitgevoerd (lange termijn).

Zorg dat uw kandidaat 360° feedback vraagt aan medewerkers of collega’s. Hoe vinden zij dat hij plant en organiseert? Wat vinden zij goed gaan en wat zijn eventuele ontwikkelpunten? Bespreek het rapport met hem.
Ga samen met uw kandidaat na wat hij te leren heeft op het gebied van plannen en organiseren van zijn eigen werk en, indien van toepassing, het werk van anderen.
Zorg dat uw kandidaat zijn taken (of een omvangrijke taak) plant en laat hem toelichten hoe hij deze taak gaat uitvoeren. Spreek dit met hem door. Vraag naar prioriteiten, ingeschatte tijd, kosten, te delegeren taken en dergelijke.
Laat uw kandidaat doelstellingen over een langere tijdsperiode formuleren. Zorg ervoor dat hij vervolgens aangeeft waar de prioriteiten liggen en laat hem op basis hiervan een planning maken.
 Laat de kandidaat bijhouden of zijn tijdschema’s van activiteiten kloppen. Ga samen na waar het klopte en waar het langer duurde en hoe dat kwam.

FAQs

Doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om deze doelen te verwezenlijken.

  • Op welke wijze heeft u zich voorbereid op dit interview?
  • Beschrijf eens een normale werkdag of werkweek? In welke mate zijn uw activiteiten gepland?
  • Welke doelstellingen had u gedurende het afgelopen jaar? Heeft u die bereikt? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  • Is het u wel eens overkomen dat een planning moet worden bijgesteld door onvoorziene gebeurtenissen? Kunt u een voorbeeld geven? Wat heeft u toen gedaan?
  • Is het u wel eens overkomen dat een planning moet worden bijgesteld door onvoorziene gebeurtenissen? Kunt u een voorbeeld geven? Wat heeft u toen gedaan?

  • hanteert <i>time management</i>
  • werkt ordelijk
  • onderscheidt hoofd- van bijzaken

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update