Oordeelsvorming

Feiten en mogelijke handelswijzen in het licht van de juiste criteria tegen elkaar afwegen.

weet feiten van meningen te onderscheiden
hanteert adequate criteria in de afweging en oordeelsvorming
weegt alternatieven tegen elkaar af

baseert zich op de feiten en weet meningen van feiten te onderscheiden
komt met praktische en haalbare oplossingen
weegt de juiste prioriteiten tegen elkaar af
weegt voor- en nadelen tegen elkaar af
schat kwaliteiten van mensen goed in

onderbouwt een eindoordeel of conclusie met relevante en logische argumenten vanuit meerdere invalshoeken
geeft criteria weer waarop een conclusie is gebaseerd
onderkent de gevolgen van conclusies en oordelen voor anderen
heeft meerdere alternatieven ter beschikking
stimuleert anderen om een onderscheid te maken tussen relevante en minder relevante aspecten van een vraagstuk

baseert een oordeel op globale cijfers en feiten, die gebaseerd zijn op de prestaties van de organisatie in haar geheel
beziet de gevolgen van oordelen en conclusies voor de organisatie en haar medewerkers in hun totaliteit
baseert strategische keuzes op een gedegen risicoanalyse, ook wanneer sprake is van aannamen en onzekerheden
houdt rekening met meerdere scenario`s met betrekking tot de continuïteit van de organisatie
is in staat nieuwe informatie op zijn waarde te beoordelen en eventueel op basis hiervan de oordelen en conclusies te nuanceren en aan te passen

Oordeelsvorming is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Besluiten nemen en Onafhankelijk denken&handelen hoog (7, 8, 9) gescoord wordt.

Heeft u zich wel eens laten beïnvloeden door anderen bij het nemen van een belangrijk besluit?
Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u een advies van iemand naast u neerlegde? Om welke redenen deed u dit? Bleek dit uiteindelijk wijsheid?
Heeft u er wel eens spijt van gehad dat u niet naar iemand anders had geluisterd? Welke negatieve effecten had dit voor u?
Heeft u er wel eens spijt van gehad dat u naar iemand anders had geluisterd? Wat is de precieze reden hiervan?
Kunt u twee voorbeelden noemen van door u genomen succesvolle beslissingen in het afgelopen jaar? Welke alternatieven heeft u overwogen? Waarom pakte die beslissing goed uit? In hoeverre heeft u in het proces van wikken en wegen gedacht aan de consequenties van deze beslissing?

Verzamel feiteninformatie om uw oordeel op te baseren.
Kap nieuwe ideeën niet direct af, maar sta open voor ideeën van anderen.
Sta open voor nieuwe informatie en vraag u zelf af hoe u deze kunt gebruiken.
Praat over uw fouten en leer ervan, probeer het geleerde daarna toe te passen in de praktijk.
Vraag feedback en span u in om precies te begrijpen wat de ander bedoelt.

Zorg dat uw kandidaat een lijst opstelt van alle informatie die nodig is om een goed oordeel te kunnen vormen ten aanzien van een bepaalde vraag. Laat hem op basis daarvan conclusies trekken en aan een collega vragen wat deze ervan vindt.
Zorg dat uw kandidaat nadenkt over oplossingen en beslissingen die niet het effect hadden dat hij verwachtte. Laat hem analyseren waarom dit zo was en laat hem op deze ervaringen reflecteren.
Zorg dat uw kandidaat bij een probleem de mening van anderen vraagt die een andere kijk op het probleem zouden kunnen hebben.
Probeer samen met uw kandidaat te brainstormen over een bepaald vraagstuk. Stel zijn suggesties (nog)niet ter discussie. Ga daarna de voor- en nadelen van elke suggestie bespreken.
Zorg dat de kandidaat iemand met een goede oordeelsvorming vraagt hoe deze tot oordelen komt. Laat hem regelmatig feedback vragen.

FAQs

Feiten en mogelijke handelswijzen in het licht van de juiste criteria tegen elkaar afwegen.

  • Heeft u zich wel eens laten beïnvloeden door anderen bij het nemen van een belangrijk besluit?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u een advies van iemand naast u neerlegde? Om welke redenen deed u dit? Bleek dit uiteindelijk wijsheid?
  • Heeft u er wel eens spijt van gehad dat u niet naar iemand anders had geluisterd? Welke negatieve effecten had dit voor u?
  • Heeft u er wel eens spijt van gehad dat u naar iemand anders had geluisterd? Wat is de precieze reden hiervan?
  • Kunt u twee voorbeelden noemen van door u genomen succesvolle beslissingen in het afgelopen jaar? Welke alternatieven heeft u overwogen? Waarom pakte die beslissing goed uit? In hoeverre heeft u in het proces van wikken en wegen gedacht aan de consequenties van deze beslissing?

  • weet feiten van meningen te onderscheiden
  • hanteert adequate criteria in de afweging en oordeelsvorming
  • weegt alternatieven tegen elkaar af

Copyright © TMA Method 1999-2023
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update