Leidinggeven

Op een resultaatgerichte manier richting geven aan medewerkers; doelen formuleren en middelen faciliteren; voortgang bewaken en medewerkers corrigeren.

sluit de stijl van leidinggeven aan bij het niveau en de bekwaamheid van de ander (kan meerdere stijlen hanteren)
vindt een goed evenwicht tussen een resultaat- en mensgerichte stijl van leidinggeven
is zich bewust van de eigen hiërarchische positie

maakt concreet duidelijk welke resultaten verwacht worden
spreekt anderen op hun resultaten en functioneren aan
geeft duidelijke aanwijzingen voor de uitvoering van het werk
motiveert anderen voor de gestelde doelen
schat de kwaliteiten van anderen goed in en benut deze
zorgt voor passende ondersteuning en begeleiding om doelen te bereiken

draagt zorg voor de juiste middelen, faciliteiten en voorwaarden zodat het primaire proces effectief verloopt
vertaalt strategische doelen naar praktisch uitvoerbare activiteiten (plan van aanpak)
stimuleert anderen om te komen met eigen initiatieven die bijdragen aan de gewenste resultaten
moedigt medewerkers aan om buiten de grenzen van de eigen afdeling te kijken
draagt de gewenste cultuur(verandering) uit

heeft een natuurlijk overwicht op anderen
geeft richting en sturing aan teambesprekingen waarin tegengestelde belangen een rol spelen
onderscheidt organisatiebelangen van individuele belangen
stemt de loopbaanontwikkeling van de medewerkers af op de strategische doelen
kan de kwaliteiten van de medewerkers zodanig managen dat deze optimaal benut worden

Leidinggeven is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Doelgerichtheid, Dominantie en Verantwoording&leiderschap hoog (7, 8, 9) gescoord wordt.

Op welke wijze geeft u doelen en aanwijzingen aan medewerkers?
Beschrijf eens op welke wijze u uw medewerkers selecteert, ontwikkelt en beoordeelt.
Beschrijf eens een situatie waarin u een medewerker heeft aangesproken op slecht presteren.
Beschrijf eens een situatie waarin u een slecht presterende medewerker heeft gemotiveerd door een positieve/talentgerichte benadering.
Neemt u vaak een leiderschapsrol aan? Kunt u hiervan voorbeelden noemen?

Toon gedrag dat uw medewerkers inspireert.
Besteed aandacht aan de ontwikkeling van uw medewerkers.
Spreek medewerkers aan op hun verantwoordelijkheden.
Toon voorbeeldgedrag.
Vraag aan uw medewerkers wat voor hen uitdagend werk zou zijn en probeer een balans te vinden tussen het organisatiebelang en de persoonlijke ontwikkeling in het vakgebied van uw medewerkers.

Geef de leidinggevende het advies om aan het begin van een meeting te vragen wat de gewenste uitkomst hiervan is. Hij kan bijvoorbeeld vragen: ‘Volgens mij hebben we de volgende doelstellingen… klopt dit ook met jullie verwachtingen?’
Onderzoek hoe de leidinggevende aan zijn medewerkers ruimte denkt te geven voor twijfels, vragen en onzekerheden. Alert zijn op verbale signalen en lichaamstaal is een belangrijke kwaliteit voor leidinggevenden.
Geef de leidinggevende het advies om aan het begin van een bijeenkomst te vragen wat de gewenste gezamenlijke uitkomst daarvan is. Hij kan bijvoorbeeld vragen: ‘Volgens mij streven we naar… klopt dit ook met jullie verwachtingen?’
Bespreek met de kandidaat de missie van de gehele organisatie en stel de bijdrage van de eigen afdeling of team vast. Kijk vervolgens naar de samenwerkingsrelaties met andere afdelingen of teams. Bespreek de eisen en wensen die hij aan de andere afdelingen stelt en confronteer hem met de eisen die andere afdelingen aan zijn afdeling stellen.
Onderzoek hoe de leidinggevende de samenwerking binnen het team stimuleert. Geef daar feedback op.

FAQs

Op een resultaatgerichte manier richting geven aan medewerkers; doelen formuleren en middelen faciliteren; voortgang bewaken en medewerkers corrigeren.

  • Op welke wijze geeft u doelen en aanwijzingen aan medewerkers?
  • Beschrijf eens op welke wijze u uw medewerkers selecteert, ontwikkelt en beoordeelt.
  • Beschrijf eens een situatie waarin u een medewerker heeft aangesproken op slecht presteren.
  • Beschrijf eens een situatie waarin u een slecht presterende medewerker heeft gemotiveerd door een positieve/talentgerichte benadering.
  • Neemt u vaak een leiderschapsrol aan? Kunt u hiervan voorbeelden noemen?

  • sluit de stijl van leidinggeven aan bij het niveau en de bekwaamheid van de ander (kan meerdere stijlen hanteren)
  • vindt een goed evenwicht tussen een resultaat- en mensgerichte stijl van leidinggeven
  • is zich bewust van de eigen hiërarchische positie

Copyright © TMA Method 1999-2023
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update