Inzicht

Inzicht hebben en verkrijgen in situaties, problemen en processen. Het uiteenrafelen van problemen en de onderdelen op systematische wijze onderzoeken. Het hebben van een volledig beeld van de context en overzicht op het geheel.

doorziet relaties en verbanden
heeft inzicht in complexe situaties, problemen en processen
legt eenvoudig logische verbanden en relaties
onderzoekt en analyseert op systematische wijze
voorziet problemen en reageert er adequaat op

onderneemt actie als men problemen voorziet
overziet gevolgen van acties en beslissingen. Houdt daar rekening mee
reageert tijdig op problemen of vragen van anderen
scheidt hoofd- van bijzaken en stelt prioriteiten
signaleert (nieuwe) situaties, waarin procedures en voorschriften niet voorzien

analyseert (deel)problemen en trekt heldere en gegronde conclusies
definieert (deel)problemen
doet zelfstandig onderzoek naar aard en oorzaak van (deel)problemen
herkent en verzamelt belangrijke gegevens en legt verbanden
legt verbanden tussen verschillende aspecten van een probleem
vindt nieuwe manieren om problemen op te lossen

bekijkt zaken vanuit meerdere invalshoeken
stelt op basis van dezelfde gegevens verschillende scenario’s voor
heeft overzicht over de delen en het geheel
herkent structuren binnen processen
komt met verschillende oplossingsrichtingen voor complexe situaties en taaie vraagstukken
komt tot nieuwe scenario’s wanneer gegevens en/of omstandigheden wijzigen
plaatst problemen in een breder kader

Voor inzicht is er geen indicatie van de ontwikkelbaarheid mogelijk op basis van de scores van de TMA Drijfveren. Voor de ontwikkelbaarheid van deze competentie zijn echter wel de cognitieve capaciteiten van belang, hoe hoger deze zijn, hoe makkelijker inzicht ontwikkeld kan worden.

Is het u ooit overkomen dat uw analyse van een probleem heel anders uitpakte dan u verwacht had? Geef eens een voorbeeld. Wat had u niet goed ingeschat? Hoe zou dit een volgende keer te voorkomen zijn?
Wanneer heeft het u moeite gekost inzicht te krijgen in een bepaald probleem? Waarom was dit zo moeilijk? Hoe heeft u het uiteindelijk opgelost?
Welke stappen zet u wanneer u een juiste analyse van een probleem wilt maken? Beschrijf dit proces eens vanuit een recent probleem.

Neem de tijd voor iets, probeer niet alleen naar de hoofdlijnen te kijken.
Wees zorgvuldig.
Bekijk iets zorgvuldig, leg het daarna even weg en bekijk het later nog eens.
Organiseer brainstormsessies.
Probeer te denken buiten de geijkte kaders.
Neem regelmatig afstand van de dagelijkse beslommeringen.
Probeer meerdere alternatieven te bedenken voor een probleem.
Onderzoek ontwikkelingen of vernieuwingen.
Verzamel voldoende feitenkennis en de juiste informatie.

Zorg dat de kandidaat over een bepaalde kwestie een aantal uiteenlopende scenario’s beschrijft. Laat hem vervolgens de plausibiliteit van de verschillende scenario’s aan u (mondeling of op papier) voorleggen. Leer hem daardoor constructief om te gaan met onzekerheden en waarschijnlijkheden.
Leer hem constructief om te gaan met onzekerheden en waarschijnlijkheden.
Laat uw kandidaat de volgende vragen stellen om een probleem duidelijk te krijgen: Wat gebeurt er? Wie veroorzaakt het probleem? Waar vindt het probleem plaats? Wanneer doet het probleem zich voor? Hoe vaak vindt het probleem plaats?

FAQs

Inzicht hebben en verkrijgen in situaties, problemen en processen. Het uiteenrafelen van problemen en de onderdelen op systematische wijze onderzoeken. Het hebben van een volledig beeld van de context en overzicht op het geheel.

  • Is het u ooit overkomen dat uw analyse van een probleem heel anders uitpakte dan u verwacht had? Geef eens een voorbeeld. Wat had u niet goed ingeschat? Hoe zou dit een volgende keer te voorkomen zijn?
  • Wanneer heeft het u moeite gekost inzicht te krijgen in een bepaald probleem? Waarom was dit zo moeilijk? Hoe heeft u het uiteindelijk opgelost?
  • Welke stappen zet u wanneer u een juiste analyse van een probleem wilt maken? Beschrijf dit proces eens vanuit een recent probleem.

  • doorziet relaties en verbanden
  • heeft inzicht in complexe situaties, problemen en processen
  • legt eenvoudig logische verbanden en relaties
  • onderzoekt en analyseert op systematische wijze
  • voorziet problemen en reageert er adequaat op

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update